MCH - servis výtahů

Komplexní servis

Při komplexním servisu zajišťujeme základní údržbu výtahového zařízení, provádění všech prohlídek a zkoušek dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a odstraňování všech běžných závad způsobených provozem výtahu. Součástí servisu je i nepřetržitá pohotovostní služba (24 hod. denně, 365 dní v roce) pro zajištění vyproštění uvízlých osob ve výtahu případně i pro opravy nepojízdnosti výtahu.

Protože veškerá administrativa servisu výtahů je zpracovávána pomocí programu ATLANT 2 máte úplný přehled o všech činnostech prováděných na vašich výtazích. Zdarma dostanete program ATLANT 2.Use, který vám umožní prohlížet a tisknout všechny provedené opravy, závady z odborných prohlídek, odstraněné závady z OP a všechny fakturované ceny. Aktualizace dat je prováděna vždy po skončení fakturačního období pomocí elektronické pošty nebo aktualizační disketou, kterou dostanete s fakturou.

Rozsah servisu je možno ve smlouvě stanovit podle přání zákazníka. Dohodnutý rozsah prací je možno fakturovat paušálně nebo individuálně až po provedené práci, případně je možno způsob fakturace kombinovat.

Dále nabízíme prodej nebo pronájem a montáž skryté mikrokamery do kabiny s automatickým záznamovým zařízením a výstupem pro monitor – pro zvýšení bezpečnosti cestujících nebo pro omezení vandalství (nalezení viníka).

Rozsah činností, které je možno provádět v rámci paušální fakturace:

 1. Běžné opravy
 2. Odborné prohlídky výtahů v rozsahu přílohy A5 ČSN 27 4002
 3. Pravidelná preventivní údržba v rozsahu přílohy C ČSN 27 4002
 4. Provozní prohlídky v rozsahu čl. 5.6 ČSN 27 4002 a přílohy C ČSN 27 4002
 5. Mazání a čištění provozních částí
 6. Čištění
Paušální ceny za jednotlivé činnosti vám sdělíme na požádání

Popis jednotlivých činností spadajících do paušálu:

 1. Běžné opravy
  1. strojovna:
  2. Stroj: - odstranění netěsnosti skříně - seřízení axiálního ložiska - seřízení brzdy - seřízení mechaniky kopírky - seřízení odkláněcí kladky - doplnění stroje chybějícími drobnými díly (šrouby, podložky atd.). - výměna pryžových vložek spojky.

   Výměna axiálního ložiska, třecích ložisek, obložení brzdy nebo přetočení drážek třecího kola jsou dílenské opravy a proto nespadají do paušálních oprav.

   Elektromotor: - demontáž a transport motoru do přízemí v souvislosti s jeho převinutím nebo při výměně ložisek atd. - zpětná montáž motoru. Seřízení uložení motoru, kontrola spojů el. přívodů a měření izolačního odporu.

   Převinutí a výměna ložisek motoru je prováděno specializovanou firmou a nespadá proto do paušálu. Stejně tak nespadá do paušálu výměna motoru za jiný typ při úpravách jeho uložení a přívodu el. proudu.

   Elektrické přístroje a instalace: - vyčištění, seřízení všech přístrojů a dotažení všech spojů rozváděče a el. vedení - opravy všech přístrojů výtahu včetně jejich výměny.

   Do paušálu nespadají úpravy rozváděče, jeho výměna a opravy osvětlení strojovny a opravy el. přívodu výtahu do strojovny.

  3. šachta
  4. Klec: - oprava a seřízení vážení klece, oprava a seřízení pohonu samočinných dveří, oprava, seřízení vodících kladek a čelistí, a výměna jejich kluzných vložek, oprava, výměna, seřízení a vyčištění všech spínačů, kontaktů a tlačítek

   Vyvažovací závaží: - seřízení závěsů nosných prostředků, oprava, seřízení vodících kladek a čelistí, a výměna jejich kluzných vložek

   Šachetní dveře: - seřízení a opravy dveří na místě, opravy, výměna a seřízení dveřních uzávěrek a spínačů, oprava a výměna tlačítek přivolávačů a signálek, oprava a zasklívání průhledových oken dveří

   Nosné prostředky, vodítka: - seřízení a vyrovnání, doplnění jejich upevnění.

   Do paušálu nespadá výměna nosných prostředků a vodítek.

   Elektrická instalace: - oprava vodičů a vlečných šňůr, oprava instalačních krabic, trubek a úchytů

   

 2. Odborné prohlídky:
 3. V období a rozsahu stanoveném normou ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 budou na výtazích uvedených v příloze č.2 prováděny odborné prohlídky. Odstranění závad vyplývajících z prohlídky bude po dohodě s odběratelem provedeno neprodleně nebo v termínu uvedeném v protokolu z odborné prohlídky.

 4. Pravidelná preventivní údržba (PPU):
 5. V rámci PPU se provádějí činnosti v termínech a v rozsahu dle přílohy C. ČSN 27 4002. PPU slouží k předcházení poruchovosti výtahu a ke snížení pozdějších nákladů na opravu poruch. Při provádění PPU je odborně kontrolován celý výtah, jeho funkce, hlučnost atd.. Je-li zjištěna jakákoliv odchylka od optimálního stavu výtahu (např. něco není správně seřízeno, nebo je některý díl opotřebován tak, že by mohl zapříčinit poruchovost výtahu atd.), je provedena ihned na místě náprava (např. seřízení nebo preventivní výměna opotřebovaného dílu).

 6. Provozní prohlídky (PP):
 7. V rámci PP jsou prováděny 1 x za dva týdny provozní prohlídky v rozsahu čl. 5.6 ČSN 27 4002 a přílohy C ČSN 27 4002. Při těchto prohlídkách je prováděna vizuální kontrola výtahu a kontrola funkce výtahu.

 8. Mazání a čištění provozních částí:
  1. mazání v měsíčním období - Do této činnosti jsou zahrnuta mazání rozepsaná v mazacím plánu výrobce výtahu do měsíčního období např. mazání vodítek klece a vyvažovacího závaží, ložisek stroje, motoru, odkláněcích a převáděcích kladek lan a řetězů.
  2. Ostatní mazací práce uvedené v mazacím plánu pro jiná než měsíční období (např. výměna oleje v převodovce) nejsou do paušálu zahrnuta.

  3. běžné čištění všech strojních částí výtahu při provádění mazání, dále čištění prohlubně šachty v termínech vyplývajících z odborné prohlídky, minimálně však jednou ročně.

  Do paušálu nespadá mytí podlah strojoven a kabin, čistění zařízení výtahu jakýmikoli chemickými prostředky, čistění ohrazení šachty a jiné speciální čištění.

 9. Čištění:
 10. Do této činnosti spadá veškeré čištění výtahu v rozsahu, které nezahrnuje běžné čištění. Termíny čištění jednotlivých částí výtahu a způsob jejich čištění bude individuálně dohodnut.

Práce které nespadají do paušálu:

 1. úpravy které nařídí Český úřad bezpečnosti práce nebo Institut technické inspekce z jakýchkoli důvodů nebo které vyplývají ze změny ČSN případně ze změn technických podmínek provozu výtahu.
 2. opravy závad způsobených špatnou obsluhou (např. přetížením výtahu) a vandalstvím
 3. opravy v dílně a dílenské práce
 4. svařovací práce na místě
 5. modernizace, generální opravy a rekonstrukce
 6. odstranění následků havárie pokud nebyla způsobena nekvalitní činností zhotovitele.
 7. cena dopravy spojená s transportem dílů k opravě v dílně
 8. cena provádění zkoušek po ukončení montáže, odborných zkoušek, úředních zkoušek a revizí el. zařízení výtahu

Výše uvedené práce provedeme nebo zajistíme po dohodě na základě zvláštní písemné objednávky.