Prováděná změna

Riziko

Popis nebezpečí / nebezpečné situace - rizika

Dveřní uzávěra

1.18

Nevyhovující dveřní uzávěra

1.19

Nouzové odjišťování šachetních dveří

1.20

Perforovaný materiál u dveřní uzávěrky

Zachycovače

1.26

Zachycovače

1.28

Omezovač rychlosti

Ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti

2.14

Ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru

Omezovač rychlosti

1.28

Omezovač rychlosti

2.15

Spínač uvolnění lana omezovače rychlosti

Nárazníky

1.29

Nárazníky

Výtahový stroj

1.4

Zastavování / vyrovnávání

1.31

Nouzový pohon

1.32

Nevyhovující brzda

1.37

Užitná plocha klece

2.1

Azbest v brzdovém obložení, azbest v šachtě

2.4

Kryty na třecím kotouči / kladkách

2.18

Ochrana el. zařízení proti přetížení

Pohon hydraulického výtahu

1.27

Ochrana proti volnému pádu, nadměrné rychlosti a klesání

1.31

Nouzový pohon

1.37

Užitná plocha klece

2.17

Chybějící ručně ovládaný ventil spouštění klece

2.18

Ochrana el. zařízení proti přetížení

Brzda

1.32

Nevyhovující brzda

1.37

Užitná plocha klece

2.1

Azbest v brzdovém obložení, azbest v šachtě

Třecí kotouč

1.37

Užitná plocha klece

2.4

Kryty na třecím kotouči / kladkách

Výtahový rozváděč

1.33

Nezávislé stykače

1.34

Ochrana proti zkratu, označení, nápisy

1.36

Ovládání revizní jízdy na střeše klece

2.18

Ochrana el. zařízení proti přetížení

3.9

Kontrola doby chodu

3.10

Ochrana proti záměně fází

Hlavní vypínač

1.35

Hlavní vypínač

2.20

Nápisy, označení, návody

Koncový vypínač

2.16

Koncový vypínač

Klec výtahu

1.1

Klec bez klecových dveří

1.3

Obousměrné dorozumívací zařízení

1.5

Ochranná prahová deska klece

1.9

Osvětlení šachty

1.23

Ochranná zařízení na samočinných dveřích

1.24

Mezera mezi klecí a čelní stěnou šachty

1.25

Mezera mezi klecí a stěnami šachty

1.26

Zachycovače

1.27

Ochrana proti volnému pádu, nadměrné rychlosti

1.30

Mezera mezi klecovými a šachetními dveřmi

1.36

Ovládání revizní jízdy na střeše klece

1.37

Užitná plocha klece

2.9

Funkce klecových dveří při otevřených šachetních dveřích

2.10

Nouzové osvětlení klece

2.11

Zajištění nouzového poklopu

2.12

Větrání klece

2.13

Osvětlení klece

2.14

Ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru

2.19

Dorozumívací zařízení mezi klecí a strojovnou

2.20

Nápisy, označení, návody

2.21

Dřevěná klec a její dveře

3.4

Ochrana proti zachycení prstů

3.5

Vážení na kleci

3.6

Pevnost stropu a nouzového poklopu střechy klece

Nosné prostředky

1.37

Užitná plocha klece

2.3

Kontrola uvolnění lana

Vyvažovací / vyrovnávací závaží

1.7

Pevnost nosných prvků vyvažovací / vyrovnávací závaží

3.1

Vyvažovací závaží bez zachycovačů

3.7

Vedení vyvažovacího / vyrovnávacího závaží dvěma lany nebo dráty

Vodítka

3.7

Vedení vyvažovacího / vyrovnávacího závaží dvěma lany nebo dráty

Šachetní dveře

1.2

Sklo šachetních dveří a ohrazení šachty

1.18

Nevyhovující dveřní uzávěra

1.19

Nouzové odjišťování šachetních dveří

1.21

Samočinné zavírání šachetních dveří

1.22

Kotvení šachetních dveří

1.23

Ochranná zařízení na samočinných dveřích

1.24

Mezera mezi klecí a čelní stěnou šachty

1.30

Mezera mezi klecovými a šachetními dveřmi

2.6

Požární odolnost šachetních dveří

2.8

Ochranná deska pod prahem šachetních dveří

2.9

Funkce klecových dveří při otevřených šachetních dveřích

2.20

Nápisy, označení, návody

3.4

Ochrana proti zachycení prstů

Hydraulický válec

1.27

Ochrana proti volnému pádu, nadměrné rychlosti

Strojovna

1.10

Vstup do strojovny / prostoru pro kladky

1.15

Různé úrovně podlah

1.16

Osvětlení a zásuvka

1.17

Vzdálenosti

1.34

Ochrana proti zkratu, označení, nápisy

2.5

Závěsné prostředky

2.19

Dorozumívací zařízení mezi klecí a strojovnou

2.20

Nápisy, označení, návody

3.3

Protiskluzová podlaha ve strojovně nebo prostoru pro kladky

Prostor pro kladky

1.10

Vstup do strojovny / prostoru pro kladky

1.14

Vypínač STOP v prohlubni / prostoru pro kladky

1.15

Různé úrovně podlah

1.16

Osvětlení a zásuvka

1.17

Vzdálenosti

3.3

Protiskluzová podlaha ve strojovně nebo prostoru pro kladky

Šachta

1.9

Osvětlení šachty

1.11

Přepážka v šachtě / prohlubni

1.24

Mezera mezi klecí a čelní stěnou šachty

1.25

Mezera mezi klecí a stěnami šachty

2.1

Azbest v brzdovém obložení, azbest v šachtě

2.2

Bezpečnostní prostory

2.19

Dorozumívací zařízení mezi klecí a strojovnou je-li stroj v šachtě

2.20

Nápisy, označení, návody

3.2

Oddělení dráhy vyvažovacího / vyrovnávacího závaží

3.7

Vedení vyvažovacího / vyrovnávacího závaží dvěma lany nebo dráty

Ohrazení šachty

1.2

Sklo šachetních dveří a ohrazení šachty

1.8

Kontrolní, nouzové dveře

1.12

Perforované ohrazení šachty

1.13

Částečné ohrazení šachty

1.20

Perforovaný materiál u dveřní uzávěrky

1.22

Kotvení šachetních dveří

1.24

Mezera mezi klecí a čelní stěnou šachty

2.20

Nápisy, označení, návody

Prohlubeň šachty

1.6

Přístup do prohlubně

1.8

Kontrolní, nouzové dveře

1.11

Přepážka v šachtě / prohlubni

1.14

Vypínač STOP v prohlubni / prostoru pro kladky

2.2

Bezpečnostní prostory